НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА I ЦИКЛУС

Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све ученике.

Наставни план обухвата наставне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више предмета према својим склоностима. Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.

Други обавезни изборни предмет је страни језик са листе језика који школа нуди, опредељује се на крају првог циклуса за други циклус.

Спортску грану (физичко васпитање –изабрани спорт) са листе коју нуди школа ученик бира на крају школске године а за наредну школску годину.

Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама ученика, родитеља и локалне средне , водећи рачуна да у школи постоји наставни кадар и остали услови неопходни за реализацију ових активности.

Други изборни предмет ученик бира са листе коју школа понуди а према својим склоностима.


Наставни план обухвата наставне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више предмета према својим склоностима. Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.

Други обавезни изборни предмет је страни језик са листе језика који школа нуди, опредељује се на крају првог циклуса за други циклус.

Спортску грану (физичко васпитање –изабрани спорт) са листе коју нуди школа ученик бира на крају школске године а за наредну школску годину.
Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама ученика, родитеља и локалне средне , водећи рачуна да у школи постоји наставни кадар и остали услови неопходни за реализацију ових активности.

НАСТАВНИ ПЛАН ЗА II ЦИКЛУС

Обавезни програм изабране спортске гране остварује се са по једним часом седмично у сваком разреду од 4. ди 8. разреда( обавезно)
За спортске гране ученици се опредељују на крају школске године а за наредну  школску годину.

ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања

 

ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

OСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

ФАКУЛТАТИВНИ САДРЖАЈИ

Факултативни део наставног плана и програма обухвата предмете којим се задовољавају интереси ученика у складу са могућностима школе , као  садржаје и облике слободних активности.


Друштвене,  техничке, хуманитарне, спортске и културне активности које се реализују саставни су део Годишњег плана рада школе и планова образовно васпитног рада.

Циљ, задаци и садржаји екскрзија и наставе у природи остварују се на основу наставног план и ппрограма образовно-васпитног рада и школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7-10 дана годишње.

Print Friendly, PDF & Email