ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

ИЗМЕЊЕНИ КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

ИЗМЕНА КАЛЕНДАРА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2020-21.

 

На основу члана 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 др. закон, 10/19 и 6/20), Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

ПРАВИЛНИК

о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2020/2021. годину

Члан 1.

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину.

Члан 2.

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утвр- ђени прописаним планом и програмом за основне школе, планира- ју се годишњим планом рада.

Члан 3.

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у уторак, 1. септембра 2020. године, а завршава се у петак, 29. јануара 2021. године.

Друго полугодиште почиње у среду, 17. фебруара 2021. године. Друго полугодиште завршава се у петак, 4. јуна 2021. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 18. јуна 2021. године за ученике од првог до седмог разреда.

Члан 4.

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у

36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана.

У случају када због угрожености безбедности и здравља уче- ника и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на-

ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до

5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, шко- ла је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици, изузев у случају када због угрожености безбедно- сти и здравља ученика и запослених није могуће да дани у седми- ци, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, од- носно 34 пута, изузев у случају када због угрожености безбедно- сти и здравља ученика и запослених није могуће обезбедити да сваки дан  у седмици буде заступљен утврђен број пута.

Члан 5.

План и програм наставе и учења за основну музичку и основ- ну балетску школу остварује се према годишњем плану рада шко- ле у петодневним или шестодневним наставним седмицама, у складу са законом.

У случају када због угрожености безбедности и здравља уче- ника и запослених није могуће да школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и на- ставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до

5% од утврђеног броја петодневних наставних седмица, односно наставних дана.

Члан 6.

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

Јесењи распуст почиње у среду, 11. новембра 2020. године, а завршава се у петак, 13. новембра 2020. године

Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 31.децембра 2020. године, а завршава се у петак, 8. јануара 2021. године, а други део почиње у понедељак, 1. фебруара 2021. годи- не, а завршава се у уторак, 16. фебруара 2021. године.

Пролећни распуст почиње у петак, 30. априла 2021. године, а завршава се у петак, 7. маја 2021. године.

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почи- ње у понедељак, 21. јуна 2021. године, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године. За ученике осмог разреда летњи распуст по- чиње по завршетку завршног испита, а завршава се у уторак, 31. августа 2021. године.

Члан 7.

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у   Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холока- уста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2020. године, Свети Сава 27. јануара 2021. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фаши- зма у Другом светском рату 22. априла 2021. године, Дан победе 9. маја 2021. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2021.године.

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања на- ставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.

Недеља, 8. новембар 2020. године обележава се као Дан просветних радника.

Члан 8.

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1) православци – на први дан крсне славе;

2) припадници исламске заједнице ‒ 13. маја 2021. године, на први дан Рамазанског бајрама  и 20. јула 2021. године, на први дан Курбанског бајрама;

3) припадници јеврејске заједнице – 28.  септембра 2020. го-

дине, на први дан Јом Кипура;

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по грегоријанском календару – 25. децембра 2020. годи- не, на први дан Божића;

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском календару – 7. јануара 2021. године, на први дан Божића;

6) припадници верских заједница које обележавају дане ва- скршњих празника по грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са другим даном Васкрса (като- лици – од 2. априла до 5. априла 2021. године;  православни од 30. априла до 3. маја 2021. године).

Члан 9.

Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, који ће бити одржани у периоду од понедељка, 17. маја 2021.године до недеље, 23. маја 2021. године, биће одређен програмом такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2020/2021. годину.

За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.

Члан 10.

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и вре- ме када ће надокнадити наставне дане у којима су остварене екскурзије.

Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.

Члан 11.

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижи- ца на крају првог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.

Време поделе сведочанстава, као и време поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правил- ником.

Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до сед- мог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у понеде- љак, 28. јуна 2021. године.

Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома оба- виће се у складу са годишњим планом рада школе, у складу са овим правилником.

Члан 12.

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у пе- так, 26. марта 2021. године и у суботу, 27. марта 2021. године, а завршни испит у понедељак, 21. јуна 2021. године, у уторак, 22. јуна 2021. године и среду, 23. јуна 2021. године.

Члан 13.

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2020/2021. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС – Просветном гласнику”.

 

Број 110-00-00151/2020-04

У Београду, 5. јуна 2020. године

Министар,

Mладен Шарчевић, с.р.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email