СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА

Програм стручног усавршавања

Визија савремене школе огледа се кроз сарадњу са осталим спољним сарадницима чији је циљ осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на један виши и квалитетнији ниво. Стручно усавршавање ће се одвијати:
1)    на нивоу школе:
–    праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса), кроз рад ментора, педагога, психолога и директора са приправницима
2)    ван школе:
–    учешће на семинарима, конгресима, саборима.Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора школе постаје императив садашње реформе школе па поред стручних семинара које организује Министарство просвете и спорта и друге релевантне организације – наставницима је ово знање неопходно ради личног стручног усавршавања и квалитетнијег извођења наставе. Осавремењавањем наставе и увођењем озвучења и интерне телевизије како би наставни процес добио на квалитету.Стручно усавршавање наставника ће се обављати у оквиру акредитованих програма Министарства просвете, Стручних већа, Наставничког већа, кроз огледне часове и стручна предавања. Свакако да и сами наставници томе могу највише допринети и кроз своје индивидуално усавршавање праћењем савремених педагошких достигнућа преко стручне литературе и педагошких часописа. Применом савремене наставне технологије и методичким уношењем иновација у наставни процес наставници могу у многоме допринети успешном извођењу наставе и постизању бољих резултата рада.

Школа ће у зависности од својих новчаних средстава, и средстава од Градског секретаријата, организовати стручна усавршавања за наставнике.

 

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКA

Нови правилник о стручном усавршавању који важи од  2018. године можете погледати овде ПРАВИЛНИК

Портал за наставнике је део веб сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. Овај портал је намењен свим учесницима у образовном процесу, а посебно наставницима. http://www.ceo.edu.rs/portal/

 

Образовни стандарди за крај обавезног образовања

http://www.ceo.edu.rs/portal/course/view.php?id=7

 

Објављен Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.

http://katalog2016.zuov.rs/

 

Упитник за самопроцену компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

http://www.zuov.rs/programi1/Kompetencije/Anketa.aspx

 

База сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018.

http://www.zuov.rs/programi1/

 

Е-ПИСМЕН – Сајт посвећен електронском учењу

 

 

 

Стручно усавршавање просветара

http://www.scoop.it/t/strucnousavrsavanje

 

Центар за унапређење наставе „Абакуs“:

//www.abakus.edu.rs/

 

 

Систем за учење намењен интернет семинарима у организацији Образовно креативног центра.

http://e-seminari.net/

 

 

Print Friendly, PDF & Email