УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ


Ученички парламент представља закониту институцију, која заузима битно место у раду школе. Ученици, чланови ученичког парламента, заједничким доношењем одлука заступају интересе свих ученика у школи. Они се труде да се изборе за своја права и да свој боравак у школи начине што пријатнијим.
Парламент чине по два представника из седмог и осмог разреда. Сами чланови Ученичког парламента на првој седници усвајају Пословник о раду УП, врше верификацију чланова, избор председника и његовог заменика. Са ученицима је увек координатор из редова наставничког кадра или чешће психолог или педагог.

Постојање парламента даје ученицима могућности да дају мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи.
Њихов план активности саставни је део:
• Годишњег плана рада школе,
• учествују у активностима планираним Школским развојним планом и самовредновањем,
• учествују у хуманитарним акцијама,
• спортским и другим такмичењима,
• организују сарадњу са осталим вршњацима и истовремено
• покрећу акције за побољшање живота и рада у школи.

Седнице УП организују се по потреби и води се редовно записник. Седнице води председник Парламента уз присуство педагога, који има улогу супервизора.

Print Friendly, PDF & Email