ДОКУМЕНТА

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о заштити и безбедности ученика основне школе “Бранко  Радичевић“  

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у основној школи

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о употреби личних мобилних уређаја ученика у школи

Статут OШ „Бранко  Радичевић“

Правила понашања ученика, запослених, родитеља и других лица

Правилник о испитима у основноj школи

Правилник о организациjи и систематизациj послова и радних задатака у основноj школи”Бранко Радичевић”

Правилник о правима, обавезама одговорности запослених

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основноj школи

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду савета родитеља ОШ ”Бранко Радичевић”

Пословник о организациjи и раду школског одбора ОШ“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

ГОДИШЊИ-ПЛАН-2022/23.

ШКОЛСКИ-ПРОГРАМ 2022/23 до 2025/26.

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2019/20 – 2024/25.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

ПРОГРАМ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ЗА ПЕРИОД 2018/19 – 2021/22.

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА РАДА ЗА 2020/21.

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

ЗАКОН о основама система образовања и васпитања

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Print Friendly, PDF & Email