ШКОЛСКИ ОДБОР

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника. Чланови обављају послове из своје надлежности без накнаде. Школски одбор именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог овлашћеног предлагача, у складу са законом. Школски одбор чине три представника локалне самоуправе, три представника запослених школе и три представника Савета родитеља школе.

Мандат чланова школског одбора траје четири године.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник синдиката у школи и два представника Ученичког парламента, без права одлучивања.

Школски одбор надлежан је да:

  • доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака;
  • доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада и усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
  • утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
  • доноси финансијски план школе, у складу са законом;
  • усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
  • расписује конкурс и бира директора;
  • разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
  • доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
  • одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
  • обавља и друге послове у складу са законом и статутом.

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Print Friendly, PDF & Email